Punjabi Character Counter

Punjabi Character Counter

ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦ
0
ਅੱਖਰ (ਸਪੇਸ ਨਾਲ)
0
ਅੱਖਰ (ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਨਾਲ)
0
ਲਾਈਨਾਂ
0
ਵਾਕ
0
ਸਿਲੇਬਲਸ
0
ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਾਂ
0
ਪੜਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ (ਮਿੰਟ)
0
ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਸਕਿੰਟ)
0