Telugu Character Counter

Telugu Character Counter

పదాలు
0
అక్షరాలు (ఖాళీలు కలిగిన)
0
అక్షరాలు (ఖాళీలేని)
0
లైన్లు
0
వాక్యాలు
0
అక్షరాల సంఖ్య
0
పరాగ్రాఫ్లు
0
రీడింగ్ టైమ్
0 నిమిషాలు
స్పీకింగ్ టైమ్
0 నిమిషాలు